کرج – پیام حمایت و شرکت زندانی سیاسی علی معزی در نوزدهمین برنامه همیاری با سیمای آزادی