پیام زندانی سیاسی علی معزی در محکومیت حمله به لیبرتی