نامه زندانی سیاسی افشین بایمانی از بند ۲ زندان گوهردشت