مقابله و مقاومت زندانیان بی دفاع با جسم و جان خویش