مصاحبه و سخنرانی

ویدئو سخنرانی و مصاحبه زندانیان سیاسی سابق و فعالین سیاسی و حقوق بشری

وداع با یاران دربند                                                      فرزاد مددزاده 

در رثای یاران                                                            رحمت کرمانی 

kermani

سخنرانی در همایش بزرگ تورنتو                                       مینا انتظاری 

مصاحبه با رادیو ایراوا       فاطمه نما- جمال خشنود – شیلا نینوایی- امیر برج خانی

irava