شعار مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنه اي در بند امنيتي زندان اوین