سید فخر طاهری، کاروان سالارِ شهدای ۶۷ در زندان اصفهان