روز جهانی نه به اعدام را به کارزار همگانی تبدیل کنیم