روان پریشی که در 8 روز مدّعی العموم و معلّم اخلاق شد!