دست نوشته زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت