خاطرات زندان، نیم نگاهی از درون -سعيد ماسوري – قسمت ۷