تقدیم به ویکتور خارا، به مادران اعدامهای دهه 60، و به تمام آزادی خواهان جهان