تاوان صداقت و عاشق انسان های پاک بودن در رژیم آخوندی