با احترام تقدیم به مادر عزیزم و به تمام زنان و مادران ایرانی.