باید جنبشی برپا کرد، نظام ولایی در حال احتضار است! – دکتر محمد ملکی

1 Response

  1. October 25, 2017

    Thank you very much for your blog.

    I enjoyed reading this article.