انتقال زندانی سیاسی علی معزّی به قرنطینه زندان اوین