ارژنگ داوودی; متن دفاعیات مکتوب در شعبه یک بیدادگاه انقلاب کرج